ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА ЧЕЛО GERATHERM

цена: 47.00 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
577000
категория:
  • Добави

ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОМЕТРИТЕ

Бързо и безконтактно измерване на температура
Иновативната инфрачервена технология гарантира безопасно и хигиенично измерване в рамките на секунди.

Многофункционалност
Разширеният диапазон на измерване (0 °С - 100 °С; 32 °F - 212 °F) прави възможно измерването на телесна температура и температурата на обекти, респ. повърхности, като напр. бутилки с бебешка храна, вода за къпане, температура на околната среда.

Безопасен и хигиеничен
Липсата на директен контакт с кожата означава намалено предаване на вируси или други патогени.

Точен и надежден
Уникалният измервателен сензор с модерен инфрачервен сензор гарантира, че при правилна употреба, всяко измерване ще бъде точно и надеждно.

Аларма при температура
10 къси сигнални тона и червено светодиодно осветление указват за това, че температурата на пациента е над 37,5 °С (99,4 °F).

Памет
Потребителят може да извика последните 30 измерени стойности от режима на паметта, така че температурните колебания да могат да бъдат проследени по-добре.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред трябва да се използва само за описаното в това ръководство предназначение.
Уредът е предназначен за лична употреба.
Уредът не е водоустойчив! Моля, не го потапяйте в течности.
За почистване и дезинфекция, моля следвайте указанията в глава "Почистване и дезинфекция".
Не използвайте уреда, ако забележите повреди или нещо необичайно.
Никога не отваряйте уреда.
Погрижете се за това, деца да не използват уреда без надзор.
Пазете уреда от:
Изключително високи или ниски температури;
Удари и падане;
Замърсяване и прах;
Силна слънчева светлина;
Жега и студ.
Сваляйте батериите, когато уредът не се използва дълго време.
Употребата на уреда не замества посещението при лекар.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Термометърът измерва инфрачервената енергия, отделяна от челото, както и от всеки обект. Тази енергия се улавя от лещите и се превръща в температурни стойности. Температурните стойности, който се измерват чрез сканиране на зоната над веждите, са най-точни.

Гаранция за качество:  
Уредът отговаря на изискванията на директива 93/42/EWG за медицинските продукти, ASTM Е1965 "Стандартна спецификация за инфрачервени термометри за незабавно определяне на температурата на пациента" и проект на стандарт IEC 80601-2-56 "Медицински електроуреди - Част 2-56: Особена спецификация за безопасността, включително съществените характеристики на клинични термометри за измерване на телесната температура". Geratherm е сертифициран в съответствие с Директива 93/42/EWG, Приложение II и DIN EN ISO 13485 има правото за поставяне на маркировка СЕ 0118 (нотифициран орган LMET).    

СМЯНА НА БАТЕРИИ
Термометърът се доставя с 2 нови, дълготрайни 1,5 V батерии с размер AAA. Батериите трябва да се сменят, когато "сочеща надолу стрелка" е единственият символ, който се показва на дисплея.
Плъзнете капака на батериите навън, поставете 2 нови батерии и затворете отново капака.
При смяна на батериите внимавайте за правилното им поставяне според полюса както е изобразено върху символите върху термометъра.

Внимание:
Пазете термометъра и батериите далеч от малки деца.
Не изхвърляйте батерията в огън, той като може да експлоадира.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ РЕЖИМ ТЯЛО И ОБЕКТ
За да превключите от режим тяло към режим корпус (и обратно), натиснете бутона режим.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА
УКАЗАНИЯ:
Пациентът и термометърът, преди начало на измерването, трябва да останат най-малко 30 минути в помещение с постоянна температура.
Не измервайте температурата на бебетата при или непосредствено след кърмене.
Не използвайте термометъра в среда с висока влажност.
Употреба извън определените условия на околната среда може да доведе до погрешни измервания.
Преди или по време на измерване, пациентите не трябва да ядат, пият или спортуват.
Отстранете измервателния уред от зоната на измерване едва тогава, когато чуете крайния сигнален тон.
10 къси сигнални тона и червен светодиод означават, че температурата на пациента е над 37,5°С (99,4°F).
Измервайте температурата винаги на едно и също място, тъй като в противен случай показанията могат да варират.
В следните случаи е препоръчително контролно измерване с обикновен термометър:
1. При новородени в рамките на първите 100 дни,
2. Деца под три години със слаба имунна система, при които наличието или отсъствието на температура е решаващо.
3. Докато потребителят се научи да работи с термометъра и докато се запознае с уреда и получава еднакви измервателни стойности.
4. Ако измерената стойност е подозрително ниска.

УПОТРЕБА:
1. Натиснете бутона Вкп/Изкл. Дисплеят се активира и показва в продължение на 2 секунди всички сегменти.
2. Стойността на последното измерване се появява автоматично 2 секунди със символа "М" върху дисплея.
3. Термометърът е готов за измерване, когато символът °С или °F  мига и прозвучи сигнален тон.
4. Натиснете бутона за режим, докато върху дисплея се покаже глава на човек. Сега се намирате в режима: Измерване на телесна температура.
5. Насочете термометъра, в центъра на челото, с разстояние по-малко от 5 см. Ако челото е покрито с коса, пот или замърсяване, първо ги почистете, за да е оптимална точността на измерване.
6. Натиснете бутона START и преместете термометъра едновременно от челото към слепоочието (около 1 см над веждите). Включената синя контролна светлина показва диапазона за измерване.
7. След 3 секунди прозвучава един по-продължителен сигнален тон, който потвърждава края на процеса на измерване. Когато слепоочието не е достигнато преди прозвучаване на сигналния тон, повторете измерването, както е описано по-горе, но преместете термометъра по-бързо.
8. Прочетете измерената температура от дисплея.
Ако измерената стойност е под 37,5 °С (99,4 °F), прозвучава по-продължителен сигнален тон, а резултатът се показва със зелено фоново осветление.
Ако измерената стойност е по-голяма или равна на 37,5 °С (99,4 °F), прозвучават 10 къси сигнални тона и резултатът се показва с червено фоново осветление.

УКАЗАНИЕ
Резултатите от измерването от различните места на измерване не трябва да се сравняват помежду си, тъй като нормалната телесна температура варира според мястото на измерване и часа:
Обичайни места за измерване на телесна температура:
в ануса (ректално): 36.6°С - 38,0°С (97,9°F - 100,4°F);
в устата (орално): 35,5°С - 37,5°С (95,9°F - 99,5°F);
под мишницата (аксиларно): 34.7°С - 37,3°С (94,5°F - 99,1°F);
Geratherm безконтактно: 35,4°С - 37,4°С (95,7 - 99,3°F).

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА ОБЕКТИ
1. Следвайте стъпките 1-3 от глава "Измерване на телесна температура".
2. Натиснете бутона за режим, докато върху дисплея се покаже къща. Сега се намирате в режима: Измерване на температура на обекти.
3. След това посочете с термометъра, с разстояние по-малко от 5 см, центъра на обекта, чиято температура желаете да измерите. Натиснете бутона Start. След 3 секунди прозвучава един по-продължителен сигнален тон, който потвърждава края на процеса на измерване.
4. Прочетете измерената температура от дисплея.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ЦЕЛЗИЙ И ФАРЕНХАЙТ
За да смените показанието от °С на °F, изключете уреда и натиснете бутона START за 5 секунди; след тези 5 секунди, върху дисплея светва настоящата измервателна скала (символ °С респ. °F).
Сега превключете измервателната скала между °С и °F, с натискане на бутона START. Когато сте избрали желаната скала, изчакайте 5 секунди, докато уредът автоматично се смени в режим "готовност" за измерване.

ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ
Термометърът може да покаже последните 30 измерени стойности.
1. Натиснете START, ако уредът е изключен. Символът "М" мига.
2. Натиснете отново START, за да покажете последно запазената стойност.
3. Натиснете START продължително, за да извикате 30-те измерени стойности една след друга.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ
Измерената температура е твърде висока: Показание "Н", измерената температура е над 42,2°С (108°F) в режим тяло или над 100°С (212°F) в режим обект;
Измерената температура е твърде ниска: Показание "L", измерената температура е под 34°С (93,2°F) в режим тяло или 0°С (32°F) в режим обект;
Температурата на околната среда е твърде висока: Показание "Н" във връзка с околната среда, е температура на околната среда над 40°C (104°F);
Температурата на околната среда е твърде ниска: Показание "L" във връзка с околната среда, е температура на околната среда под 16°С (60,8°F) в режим тяло или 5°С (41°F) в режим обект;
Показание за грешка: Прозвучават 3 къси сигнални тона;
Празен дисплей: Проверете позицията, респ. полярността на батериите;
Показание за празни батерии: Поставете нови батерии.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Използвайте напоени с алкохол памучни тампони или навлажнена с алкохол (напр. 70% изопропанол) памучна кърпа, за да почистите тялото на термометъра и измервателния сензор. Уверете се, че във вътрешността на термометъра не прониква течност. Не използвайте агресивни почистващи вещества, разтворители или бензол за почистване и никога не потапяйте уреда във вода или други почистващи течности.
Внимавайте да не надраскате повърхността на измервателния сензор и на дисплея.
Използвайте отново термометъра едва тогава, когато е напълно сух.
Замърсявания върху диска на измервателния сензор могат да повлияят върху резултата на измерването. Уверете се, че върху диска няма замърсявания, а ако има такива ги почистете, както е описано по-горе.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ КАТО ОТПАДЪК
При изхвърляне на уреда, както и на батериите, трябва да се спазват валидните законови разпоредби.
Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Всеки потребител е длъжен да предаде всички електрически и електронни устройства, независимо от това, дали те съдържат замърсители или не, на пункт за отпадъци или търговски обект в своя град, така че те да могат да бъдат предадени за безвредно за околната среда преработване. 
Свалете батериите, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте батериите при битовите отпадъци, а разделно при специализираните отпадъци или ги предавайте на специалните места за събиране на употребявани батерии в търговските обекти.

ГАРАНЦИЯ
Този термометър важи при нормална употреба в продължение на 2 години от датата на покупката гаранция за възможна грешка от страна на производителя. Ако Вашият уред не функционира правилно поради дефектни части или неправилен монтаж, ние ще го ремонтираме безплатно. С изключение на батерията, предмет на настоящата гаранция са всички части на устройството. Повреди, причинени от неправилно боравене с Вашето устройство, не са предмет на гаранцията. Препоръчително е, точността на уреда да се проверява годишно от акредитирана лаборатория (за употреба в Германия). Тази проверка не е гаранция.
Geratherm осигурява за безконтактния термометър гаранционен срок от две години от датата на закупуване срещу производствени дефекти, ако бъде върнат на търговеца, от когото сте го закупили. През този период, устройството ще бъде ремонтирано или заменено, ако дефектът се дължи на погрешен дизайн или изработка. Тази гаранция не покрива повреди или неизправности, предизвикани в резултат на неправилно боравене чрез употреба в противоречие с указанията на това ръководство или неупълномощени опити за ремонт. Вашият местен търговец на дребно не може да анулира гаранцията, но може да я разшири с допълнителни гаранции по усмотрение и за сметка на търговеца.

Производител:
Geratherm Medical AG, Германия